សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ក្នុងករណីមានការព្រួយបារម្ភឬការត្អូញត្អែរអំពីការរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់នៃសិទ្ធិដែលត្រូវបានរំលោភនិងផលិតផលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។