គោលការណ៍ DMCA

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យលុបចោលនូវរាល់សម្ភារៈដែលរក្សាសិទ្ធិដោយអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញឯកសារបែបនេះដែលត្រូវបានដាក់នៅទីនេះឬភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកអ្នកអាចទាក់ទងយើងហើយស្នើសុំការដកយកចេញ។

ធាតុខាងក្រោមត្រូវតែរួមបញ្ចូលនៅក្នុងបណ្តឹងទាមទារការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់អ្នក៖

ផ្តល់ភ័ស្តុតាងរបស់បុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពាន។

ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងអាចទាក់ទងអ្នកបាន។ អ្នកក៏ត្រូវបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវដែរ។

៣- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាភាគីត្អូញត្អែរមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈតាមរបៀបដែលត្អូញត្អែរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឬច្បាប់ឡើយ។

៤- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលព័ត៌មាននៅក្នុងការជូនដំណឹងមានភាពត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតក្រោមការពិន័យនៃការប្តឹងជំទាស់ដែលថាភាគីត្អូញត្អែរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពាន។

៥- ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពាន។

ផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានដែលបានសរសេរមកអ៊ីម៉ែល៖

[អ៊ីមែលការពារ] 

សូមអនុញ្ញាតិអោយប្រើរយៈពេល ២ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការសំរាប់ការដកឯកសាររក្សាសិទ្ធិ។